User Online: 46
  โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565
   
  โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปี2564
   
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2563
   
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
   
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2558
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2556
   
  โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ปี 2555
   
  มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ “ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2553
   
  มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ “ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด หนองคาย เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2552”
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด.และ สพฐ. 80 โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
   
  โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท
   
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน
   
  โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
  โครงการห้องสมุด “ไทเฮ”
   
  โครงการเรือนพักนอน “มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
   
  กิจกรรมช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   
  การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแจกทุนการศึกษา ร่วมกับสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
   
  โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี
   
  โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
   
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น
   
  โครงการเพิ่มความสุขให้คนชรา-สันทนาการ
   
  โครงการฟันเฟือนสานฝันครั้งที่ 3
   
 
92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com