User Online: 46
  กิจกรรมช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   
 
 
   
เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการ ดังนี้
 
1 มูลนิธิฯ ร่วมกับกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซา-เวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการนี้
2 ได้มอบเงินสนับสนุน ในโครงการช่วยเหลือตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสนับสนุน กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 9 ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจที่ 36 และ 132 จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบทุนการศึกษา เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ด้วย ในจังหวัดปัตตานี
3 บริจาคเงินจำนวน 250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หลักการและเหตุผล
  จากการที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจและ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนในโครงการ ช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งยังมีการ มอบทุนการศึกษา ด็กนักเรียนผู้ยากไร้ด้วย
วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
1 ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปบริจาค ช่วยเหลือครอบครัวตำรวจ และเป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กผู้ยากไร้
2 เพื่อเป็นการสนับสนุน โครงการช่วยเหลือตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจาการปฏิบัติหน้าที่ ในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้
3 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การดำเนินการ
  วันที่ 9 กันยายน 2548 กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ เดินทางไปจังหวัดปัตตานี เพื่อบริจาค เงินช่วยเหลือครอบครัว ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต เป็นการสนับสนุน กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 9 ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยเฉพาะกิจที่ 36 และ132 จังหวัดนราธิวาส และ นักเรียน โรงเรียน พีระยานาวิน คลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 250,00.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com