User Online: 46
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2563
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2558
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2556
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ ปี 2555
?โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ประจำปี 2555
โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน จ. ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ ? โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2553
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ ? โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด หนองคาย เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2552?
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแจกทุนการศึกษา ร่วมกับสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางรำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 7
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน
โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น
โครงการเพิ่มความสุขให้คนชรา-สันทนาการ
โครงการฟันเฟือนสานฝันครั้งที่ 3
โครงการห้องสมุด " ไทเฮ "
โครงการเรือนพักนอน " มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา "
กิจกรรมช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมแม่บ้าน ตำรวจและสมาคมศิษย์ เซนต์ฟรัง ซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com