User Online: 46
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2558
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2557
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2556
?โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ประจำปี 2555
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ ปี 2555
โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน จ. ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ ? โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2553
มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ ? โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด หนองคาย เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2552?
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแจกทุนการศึกษา ร่วมกับสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางรำไพพรรณีพระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 7
กิจกรรมช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมแม่บ้าน ตำรวจและสมาคมศิษย์ เซนต์ฟรัง ซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน
โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น
โครงการเพิ่มความสุขให้คนชรา-สันทนาการ
โครงการฟันเฟือนสานฝันครั้งที่ 3
โครงการห้องสมุด " ไทเฮ "
โครงการเรือนพักนอน " มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา "
โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท
 
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง