User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562

ครั้งที่ 1/2562 จ.อุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2562 จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2562 จ.จันทบุรี
ครั้งที่ 4/2562 โซนตะวันออก7จังหวัด
ครั้งที่ 5/2562 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
   

   ครั้งที่ 1/2562 แผนการสร้างอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง และ อื่นๆ ให้ ศกร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา (บ้านดงตาหวาน) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี (ต่อเนื่องจากโครงการปี61)

  ::

ศกร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา (บ้านดงตาหวาน) ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี (ต่อเนื่องจากโครงการปี61)    

สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2561 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี สังกัดกองกำกับการตชด.ที่22 ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2561 มูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,002,800 บาท ก่อสร้าง “อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป9”  เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 6 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ และ ห้องน้ำ 10 ห้อง นั้น

                  ต่อเนื่องมาปี 2562 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 3,998,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท)

             1.การก่อสร้างอาคารห้องสุขาผู้บังบัญชา 6 ห้อง

              2.การก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์

              3.อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป10 ประกอบด้วยห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง จำนวน 3 ห้อง

              4.ป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน

              5.ป้ายหน้าอาคารเรียน

              6.ศาลาไอโอดีน

              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,800 บาท (เจ็ดล้านแปดร้อยบาทถ้วน)

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com