User Online: 46

จากการที่มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา และคณะได้ร่วมกันแจกทุน อาหารกลางวัน และช่วยเหลือ เด็กนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และคนชรายากไร้ ในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ต่อมา ดร.พิชนี โพธารามิก มีความคิดที่จะจัดกิจกรรม ด้านการศึกษาและสังคม สำหรับเด็กและคนชรา มากกว่าเดิม จึงก่อตั้ง มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ขึ้นและจดทะเบียน โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 (ทะเบียนเลขที่ 52/2546)
ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 922 ตามประกาศกระทรวงการคลัง

1.เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน และรวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษ
2. เพื่อสนับสนุนการจัดทำ/การดำเนินการตามโครงการและ/หรือก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หรือสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม ความเป็นอยู่ของเยาวชน
3. ช่วยเหลือเด็ก และคนชรา ด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิต สังคม ความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
5. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้อันเกี่ยวกับการศึกษาและ /หรือความรู้ต่างๆให้กับสาธารณชน สาธารณประโยชน์
6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และ /หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการใดใด เกี่ยวข้องกับการเมือง

รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก
ประธาน

นายพิชญ์ โพธารามิก
รองประธาน
นายรุ่งโรจน์ รักวงษ์
กรรมการ
นางสาวสุภาภร รักวงษ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสุภาวดี บุญเดช
กรรมการและเลขานุการ
นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิศรุต อมรรัตนสุชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com