User Online: 46
   โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
   

  ครั้งที่ 1/2547 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547
  
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง