User Online: 46
   ?โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพรานและตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ประจำปี 2555

ประมวลภาพครั้งที่ 1
   

  วันที่ 4 มิถุนายน 2555 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

  ::พิธีเปิดจัดทำโครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และตำรวจตระเวนชายแดน จ.ศรีสะเกษ

 

  ::วันที่ 5 มิถุนายน 2555 รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

 
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง