User Online: 46
   โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา

ครั้งที่ 1/2546
ครั้งที่ 1/2547
ครั้งที่ 1/2548
ครั้งที่ 2/2548
    

  ครั้งที่ 1/2546 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546

  ::มอบทุนการศึกษา พร้อมสิ่งของให้โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com