User Online: 46
   โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา

ครั้งที่ 1/2546
ครั้งที่ 1/2547
ครั้งที่ 1/2548
ครั้งที่ 2/2548
    

  ครั้งที่ 1/2546 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546

  ::มอบทุนการศึกษา พร้อมสิ่งของให้โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน

  
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง