User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 3
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 4
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 5
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 6
  

  

  :: การดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2561 : แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

     เนื่องด้วยเมื่อปี2560 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์“รองอำมาตย์ตรีขุนวิทยการประเสริฐ ธรรมการจังหวัดราชบุรี และนางแย้ม โพธารามิก” พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๕ เครื่อง อุปกรณ์ต่อเนื่อง และครุภัณฑ์ แต่ระบบไฟฟ้าของโรงเรียน มีการใช้กระแสไฟจำนวนมากเกินขนาดมิเตอร์ ในปี๒๕๖๑มูลนิธิฯจึงให้ความอนุเคราะห์ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ และ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มูลค่า 444,600 บาท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คุณอนุชา โพธารามิก เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ โดยท่านพระครูพิศาลสุทธากร เจ้าอาวาสวัดไทรราษฎร์ รับมอบในฐานะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com