User Online: 46
   กิจกรรมช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมแม่บ้าน ตำรวจและสมาคมศิษย์ เซนต์ฟรัง ซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

   

  กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะเดินทางไปจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548
  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com