User Online: 46
   กิจกรรมช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมแม่บ้าน ตำรวจและสมาคมศิษย์ เซนต์ฟรัง ซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

   

  กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะเดินทางไปจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548
  
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง