User Online: 46
   โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
  

  ครั้งที่ 1/2546 จังหวัดจันทบุรีและตราด เมื่อวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2546

  ::พิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบสิ่งของ

  

  ::บรรยากาศการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

 
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง