User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2/1
ครั้งที่ 2/2
ครั้งที่ 2/3
ครั้งที่ 2/4
ครั้งที่ 2/5
ครั้งที่ 2/6
 

  ครั้งที่ 1/2549 จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2549

  ::พิธีมอบคอมพิวเตอร์และเปิดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

  

  ::บรรยากาศการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com