User Online: 46
   โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
    

  ครั้งที่ 1/2548 จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2548

  ::พิธีมอบคอมพิวเตอร์และเปิดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

  

  ::บรรยากาศการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  

  ::เยี่ยมโรงเรียน ที่ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเด็กนักเรียน

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com