User Online: 46
   โครงการเรือนพักนอน " มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา "

   

  โรงเรียนบ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2548
  
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง