User Online: 46
  การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และแจกทุนการศึกษา ร่วมกับสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
   
 
 
    เนื่องจากยังมีโรงเรียนในชนบท ที่ขาดแคลน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อยู่เป็นจำนวนมาก และเด็กนักเรียน ในจังหวัดจันทบุรี ที่ยังขาดแคลน เรื่องทุนทรัพย์ในการศึกษา จึงได้มีการมอบคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียน ที่ยังขาดแคลน พร้อมทั้งมีการ มอบทุนการศึกษา ให้เด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินให้สมาคมชาวจันทบุรีฯ ตั้งเป็นกองทุนถาวร โดยใช้ชื่อทุนว่า “มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา” จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และ ได้บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน 10 ชุด ให้โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี 5 แห่ง
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยยังมีโรงเรียนในชนบท ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อยู่เป็นจำนวนมาก และเด็กนักเรียน ในจังหวัดจันทบุรีที่ยังขาดแคลน เรื่องทุนทรัพย์ในการศึกษา  จึงได้มีการมอบคอมพิวเตอร ์ ให้กับโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนพร้อม ทั้งมีการมอบทุนการศึกษา ให้เด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
1 รับบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่หรือใช้แล้ว และ software
2 รับบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3  เพื่อให้เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งใจเรียนต่อไป
การดำเนินการ
  มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินให้สมาคมชาวจันทบุรีฯ ตั้งเป็นกองทุนถาวรโดยใช้ชื่อทุนว่า “มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา” จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน   2548  ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน 10  ชุด ให้โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี 5  แห่ง 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ
  รายชื่อโรงเรียน
จำนวนคอมพิวเตอร์
1.
โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
2
 2. 
โรงเรียนบ้านช่องกระพัด  
2
3.
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
2
4.
โรงเรียนน้ำตกพลิ้ว
2
5.
โรงเรียนตกพรมวิทยาการ
2
 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com