User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน
   
 
การดำเนินงานในปี 2549
 
   
  เป็นโครงการที่เกิดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 3 ปี เห็นว่า นอกจากการมอบคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การให้ทุนการศึกษานักเรียน และโครงการอื่นๆ มูลนิธิฯ ยังเห็นได้เห็นความสำคัญ ของครูในชนบทด้วย และในการดำเนินการ ในปีนี้จึงได้รวมโครงการต่างๆ เข้าด้วยกัน เรียกว่า “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน พ.ศ. 2549” โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

ขอรับบริจาคเงิน และเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จากองค์กรและบุคคลทั่วไป เช่น บริษัทแบคเทล อินเตอร์เนชั่นแนล อิ้งค์ Mr.Takashi Kitahara คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นต้น
 
1 โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  มอบคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน 38 ชุด ให้กับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล ในจังหวัดจันทบุรี และตราด จำนวน 21 แห่ง พร้อมจัดฝึกอบรม ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับครูอีก จำนวน 35 คน โดยมีอาสาสมัครที่เป็นคณาจารย์ นิสิต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
2 จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์
  มอบคอมพิวเตอร์ใหม่ พร้อมPrinter จำนวน 3 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน
3 จัดตั้งกองทุน PBF เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 16 โรงเรียน
  มอบเงินให้ครูชนบทในกองทุน PBF เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 16 โรงเรียนๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 160,000.00 บาท
4 ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียน
  มอบทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียน 17 โรงเรียน จำนวน 400 ทุนๆ ละ 1,000.00 บาท ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นเงิน 400,000.00 บาท
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวม 951,334.00บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่บาท)
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com