User Online: 46
  โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา
   
 
การดำเนินงานในปี 2546 การดำเนินงานในปี 2547 ได้ดำเนินการในปี 2548
 
   
  เนื่องจากมูลนิธิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ทางการศึกษา ว่ายังมีนักเรียน ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกเป็นจำนวนไม่น้อย จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ในปี 2546-2548 โดยได้ดำเนินการในปีต่างๆ ดังนี้
 
1 ขอรับบริจาคเงิน จากองค์กรและบุคคลทั่วไป เช่น การไฟฟ้านครหลวง Mr.Takashi Kitahara คุณพิชญ์ โพธารามิก คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นต้น
2 มอบทุนการศึกษา จำนวน 334 ทุนๆ ละ 1,000.00 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬาให้โรงเรียนตามความเหมาะสม ให้กับโรงเรียนในชนบท ที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดหนองคาย
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวม 350,000.00 บาท
(สามแสนห้าหมื่นสาม-บาทถ้วน)
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com