User Online: 46
  โครงการฟันเฟือนสานฝันครั้งที่ 3
   
 
 
   
โครงการฟันเฟือนสานฝันครั้งที่ 3
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน การศึกษานับว่า เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศชาติ เมื่อเราพิจารณา นักเรียนที่เข้าศึกษา ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะพบว่า มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถ ทำความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎี และการนำสิ่งที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหา ของการไม่เท่าเทียมกัน ของโอกาส ทางการศึกษา ระหว่างนักเรียนในเมื่อง และในชนบท
  จากปัญหาเหล่านี้ เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความถนัด และทักษะในเชิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ดี เชื่อว่าจะสามารถให้ความรู้ และสามารถ อธิบายหลักการต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาดังกล่าวได้ นอกจากนี้นิสิต ยังจะได้รู้จักบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ ต่อสังคมด้วย
วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
1 ศึกษาและเก็บข้อมูลของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี
2 เสนอโครงการไปยังโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี
3 ส่งใบสมัครและแบบทดสอบไปยังโรงเรียนที่สนใจ
4 เข้าร่วมโครงการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
5 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จะเข้าร่วมโครงการ
6 ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดจันทบุรีได้ทราบถึงการมาช่วยนักเรียนของนิสิตและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชักชวนให้มาช่วยสนับสนุน
การดำเนินการ
  มูลนิธิ ดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ร่วมกับ ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่าย “โครงการฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 3” ที่ ร.ร.ขลุงรัชดาภิเษก  อ.ขลุง    จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 9-20  มีนาคม  2547    มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน  โดยมูลนิธิ ได้สนับสนุนในด้านการช่วยหาทุน สนับสนุนโครงการและ เครื่องอุปโภคทั้งหมด
รายชื่อโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ
 
รายชื่อโรงเรียน
1.
โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ
 2. 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร     
3.
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
4.
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
5.
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
6.
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
7.
โรงเรียนคลองพลูวิทยา
8.
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com