User Online: 46
  โครงการเพิ่มความสุขให้คนชรา-สันทนาการ
   
 
 
   
โครงการเพิ่มความสุขให้คนชรา-สันทนาการ
นอกจากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในโครงการมอบคอมพิวเตอร์ โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา และโครงการอื่นๆ อีก ยังมีโครงการเพิ่มความสุข ให้คนชรา และสันทนาการ ซึ่งเป็นโครงการ มุ่งให้คนชราที่อยู่บ้านพักคนชราได้มีความสุข และผ่อนคลาย จากสภาวะแวดล้อม โดยได้ดำเนินการดังนี้
1 ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค จากองค์กรและบุคคลทั่วไป เช่น คุณพิชญ์ โพธารามิก คุณพันทิพา อัศวเรืองชัย คุณนัยนา นิยมวัน คุณอรพินท์ ปฏิทัศน์ เป็นต้น
2 ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ ให้คนชราเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯได้จัดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนชรา “วัยทองนิเวศน์” อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมกับมอบเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหาร ประมาณ 100 คน
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวม 80,529.00 บาท 
(แปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
หลักการและเหตุผล
  เนื่องจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ในด้านการสงเคราะห์คนชรา ในด้านสังคม ความเป็นอยู่ สุขภาพ และในสภาวะสังคม ในปัจจุบัน คนชราเริ่มเพิ่มมากขึ้น และได้รับการเอาใจใส่น้อยลง
วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
  เพื่อให้คนชราที่อยู่ในบ้านพักคนชรา ได้มีความสุขรู้สึกผ่อนคลาย จากสภาวะแวดล้อมรอบในปัจจุบัน โดยมูลนิธิฯ ได้ขอรับบริจาคเงินสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ มอบให้คนชรา และพร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ โดยให้คนชรา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยกัน
การดำเนินการ
  ครั้งที่ 1/2546 วันที่  5  กันยายน   2546 จ.เชียงใหม่ 
  ได้มอบเงิน ของใช้  เลี้ยงอาหาร และจัดรายการสันทนาการให้คนชรา 100 ท่าน ที่บ้านพักคนชรา “วัยทองนิเวศน์”   อำเภอแม่แตง  และมอบเงิน จำนวน 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
  ครั้งที่ 2/2549   วันที่  20 ธันวาคม  2549 จ.เชียงใหม่
  ได้มอบเงิน ของใช้ เลี้ยงอาหาร และจัดรายการสันทนาการให้คนชราประมาณ 80 ท่าน ที่บ้านพักคนชรา “วัยทองนิเวศน์”   อำเภอแม่แตง  ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการโดยรวม  44,333.00 บาท (สี่หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com