User Online: 46
  โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ปี 2555
   
 
ครั้งที่ 1/2555 ครั้งที่ 2/2555 ครั้งที่ 3/2555
 
      1.1 หลักการและเหตุผล
             มูลนิธิดร.พิชนี โพธารมิก เพื่อเด็กและคนชรา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนและคนชราที่ด้อยโอกาส โครงการแรกๆที่ทำคือ  “โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท”  โดยขอรับบริจาคเงิน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่มีสภาพใหม่ และที่ใช้งานแล้ว   นำไปติดตั้งให้โรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมครู ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสอนนักเรียน นอกจากการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์   การให้ทุนการศึกษานักเรียนแล้ว   สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการดูแลความเป็นอยู่ของครูในชนบทเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูด้วย  ดังนั้น มูลนิธิฯจึงจัดทำ “โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน  จ. ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

1.2  การดำเนินงาน

            ได้นำเนินการ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จำนวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com