User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
   
 
ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 2
 
   
หลักการและเหตุผล
 

จากการที่ มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชรา ได้จัดทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว สำหรับนักเรียนในชนบท” “โครงการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษามหาราชินี” และ “โครงการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาส ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทำให้มูลนิธิฯได้เห็น และเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ ของเด็กนักเรียน ครูและชาวบ้าน โดยเฉพาะโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคม ไม่สะดวกรถยนต์ ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากต้องเดินทาง ด้วยเท้า เด็กๆ ขาดโอกาส ทางการศึกษา ครูขาดการพัฒนา และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ด้อยคุณภาพ ตลอดจนชาวบ้านท้องถิ่น ที่มีฐานะขัดสน ยากจน มูลนิธิฯได้เล็งเห็นความสำคัญ ของคุณภาพชีวิตครู และเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด. จึงได้จัดทำ “โครงการคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน” ตั้งแต่ ปี 2549 โดยใช้ชื่อ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน พ.ศ.2549 ” และ “โครงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตคร ูและนักเรียนโรงเรียน ตชด. และสพฐ. ๘๐ โรงเรียน จังหวัด จันทบุรี ตราด เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงค ลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งได้ มอบคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรม ความรู้คอมพิวเตอร์ จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พร้อมหนังสือ และเครื่องอุปกรณ์ ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ เรือนพักคร ูและเรือนเก็บอุปกรณ์ ทางการเกษตร มอบทุน ส่งเสริมการศึกษา และเงินให้กองทุนมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครู ตชด. และกองทุน จำเริญ-พันทิพา อัศวเรืองชัย เพื่อตั้งเป็นกองทุนต่างๆ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการครู กองทุนสหกรณ์ กองทุนยาฯ และโครงการฝายน้ำล้นฯ สำหรับ ในปี 2551 มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำแผนงาน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2551 ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. รับบริจาคเงิน เพื่อนำไปก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ จัดซื้ออุปกรณ์ภายในอาคาร สำหรับวัด และโรงเรียน พร้อมทั้ง อุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา

2. รับบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา และเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครุdgdgdg

ประมวลภาพ

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com