User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
   
 
กลับหน้าหลัก ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 2
 
ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 8 และ 10-15 ธันวาคม 2551 จังหวัด เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2551 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร 
   - ทำพิธีมอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียน ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรครู จำนวน 131 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เงินรางวัลสำหรับโครงการพัฒนาโรงเรียน/ศกร.ตชด. จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ๆละ11,334 บาท และอาคารห้องสมุดโรงเรียนตชด.เฮียงไทยธำรงค์ 1 หลัง โดยมีผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2551 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
   - จัดรายการเพิ่มสุขให้คนชราและสันทนาการ มูลนิธิฯได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้คนชราพร้อมตรวจสุขภาพ ณ บ้านพักคนชรา วัยทองนิเวศน์ 
   - เยี่ยม โรงเรียนบ้านทับเดื่อ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

 


วันที่ 12 ธันวาคม 2551 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
   - ไปเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองผำ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 15 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

 


วันที่ 13 ธันวาคม 2551 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
   - ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ “ อาคารห้องสมุด ICT ”ที่วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียนโฮมสคูล วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จำนวน 4ทุน โรงเรียนวัดอมลองจำนวน 6 ทุน โรงเรียนบ้านแม่แว จำนวน 5 ทุน โรงเรียนวัดยั้งเมิน จำนวน 5 ทุน ทุนละๆ 1,000 บาท และแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน 
   - ไปเยี่ยม โรงเรียนบ้านนากู่ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและไอศกรีม ครู นักเรียน

 


วันที่ 15 ธันวาคม 2551 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
   - เยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 40 ทุนๆละ  1,000 บาท พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE และแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬา และเลี้ยงอาหาร  ครู นักเรียน


สรุปรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา

1. รายชื่อหน่วยงาน และโรงเรียนที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (ตชด.)


รายชื่อ
จำนวน
ทุน
คอมพิวเตอร์
1.   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
-
3 ชุด

2.

  ร.ร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2
9
-
3.   ร.ร.รตชด.รัปปาปอร์ต
12
-
4.   ร.ร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9
7
-
5.   ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ
1
-
6.   ร.ร.ตชด.อาโอยาม่า
7
-
7.   ร.ร.ตชด.เฮียงไทยธำรงค์
8
-
8.   ร.ร.ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์
8
-
9.   ร.ร.ตชด.เบญจมะ 1
1
-
10.   ร.ร.ตชด.บ้านหนองแขม
7
-
11.   ร.ร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ
7
-
12.   ร.ร.ตชด.บ้านแม่ลอง
9
-
13.   ร.ร.ตชด.รางวัลอินทิราคานธี
7
-
14.   ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ
3
-
15.   ร.ร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 1
11
-
16.   ร.ร.ตชด.บ้านตุน
5
-
17.   ร.ร.ตชด.บ้านแม่ลางิ้ว
6
-
18.   ร.ร.ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ
5
-
19.   ร.ร.ศกร.ตชด.บ้านโกแประ
6
-
20.   ร.ร.ศกร.ตชด.บ้านปอหมื้อ
6
-
21.   ร.ร.ศกร.ตชด.บ้านจ่อปร่าคี
6
-
รวม
131
3 ชุด

2. รายชื่อโรงเรียน (สพฐ) ที่ไปเยี่ยม ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา และคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว
ชื่อโรงเรียน จำนวน
ทุน คอมพิวเตอร์
1.
  โฮมสคูลวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
4 10 ชุด
2.
  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 
10 -
3.
  โรงเรียนบ้านหนองผำ
15 -
4.
  โรงเรียนบ้านแม่แว
5 -
5.
  โรงเรียนวัดยั้งเมิน
6 -
6.
  โรงเรียนวัดอมลอง
5 -
7.
  โรงเรียนบ้านนากู่
10 -
8.
  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
40 -
รวม 95 10 ชุด

รายชื่อ ผู้บริจาคคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2551

รายชื่อ
CPU
Monitor
1.
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
24
73
2.
  คุณธิติมา  ว่องธนาพัฒน์
1
7
3.
  คุณพิจิตรา  ลารัณย์ศิริ
1
3
 
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com