User Online: 46
  โครงการห้องสมุด “ไทเฮ”
   
 
 
    เนื่องจาก Mr.Kiyoshi Sano ชาวญี่ปุ่น ผู้บริหารบริษัท TAIHEI KOGYO ประเทศญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของห้องสมุดสำหรับเด็กนักเรียน ในชนบทที่ยังขาดโอกาส ในการค้นคว้าหา ความรู้ต่างๆ อีกทั้งต้องการ ให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น ได้นำความรู้ที่ ได้จากการค้นคว้า มาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้ติดต่อคุณเจียว เตชานุกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปรงไทยแห่งแรก จำกัด เพื่อให้บริจาคเงิน สร้างห้องสมุด จำนวน 743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งคุณเจียวได้ประสานงานมายังมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา ให้เป็นผู้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1 พิจารณาจากโรงเรียน ที่มีนักเรียนมาก แต่ยังไม่มีห้องสมุด ที่มีคุณภาพ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และได้เลือกโรงเรียนบ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง พร้อมจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้และพัฒนา เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 ชุด เพื่อใช้งานในห้องสมุด
2 มอบทุนศึกษา จำนวน 54 ทุนๆ ละ 1,000.00 บาท รวมเงินทุนการศึกษา 54,000.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมมอบสิ่ง ของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา
3 มูลค่าในการดำเนินการโดยรวม 952,219.98 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบแปด สตางค์)
หลักการและเหตุผล
  จากการที่ได้เห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในชนบทที่ยังขาดโอกาส ในการค้นคว้าหา ความรู้ต่างๆ อีกทั้งต้องการ ให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น ได้นำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า มาใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นความรู้ ที่จะนำไปใช้ ในอนาคต
วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
  มูลนิธิฯ ขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา และได้ดำเนินการให้โรงเรียน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนมายังมูลนิธิฯ เพื่อมูลนิธิฯ จะได้พิจารณา และคัดเลือกโรงเรียน ตามที่เห็นสมควรจะได้รับการพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโรงเรียน ที่ยังไม่มีห้องสมุดที่พร้อม และเด็กนักเรียนในชนบทที่ยังขาดโอกาส ได้มีที่ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และที่มีความต้องการจริงๆ
การดำเนินการ
  จากการที่ได้เห็นถึงความสำคัญ ทางการศึกษาของเด็กนักเรียน ในชนบทที่ยังขาดโอกาส ในการค้นคว้า หาความรู้ต่างๆ อีกทั้งต้องการ ให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น ได้นำความรู้ที่ได้ จากการค้นคว้า มาใช้ในชีวิตประจำวัน
  เกิดขึ้นจากการที่ Mr.Kiyoshi Sano ชาวญี่ปุ่น ผู้บริหารบริษัท TAIHEI KOGYO ประเทศญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของห้องสมุดสำหรับ เด็กนักเรียน ในชนบทที่ยังขาดโอกาส ในการค้นคว้าหา ความรู้ต่างๆ อีกทั้งต้องการ ให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น ได้นำความรู้ ที่ได้จากการค้นคว้า มาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้ติดต่อคุณเจียว เตชานุกุลชัย เพื่อบริจาคเงิน สร้างห้องสมุด จำนวน 743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้ประสานงาน มายังมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก ให้เป็นผู้ดำเนินการ ดังกล่าว
  มูลนิธิฯได้ดำเนินการ คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนมาก แต่ยังไม่มีห้องสมุดที่มี คุณภาพ คือ โรงเรียนบ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และได้ว่าจ้างผู้รับเหมาฯ ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ขนาด 9 ม. x 16 ม. พร้อมจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้และพัฒนา เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 ชุด เพื่อใช้งานในห้องสมุด และได้จัดงานพิธีเปิดห้องสมุด “ไทเฮ” เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548 รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก และ Mr.Kiyoshi Sano ร่วมเป็นประธานในพิธีแจกทุนศึกษา จำนวน 54 ทุน ๆ ละ 1,000.00 บาท รวมเงินทุนการศึกษา 54,000.00 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา มูลค่าโดย รวมประมาณ 952,219.98 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบแปด สตางค์)

 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com