User Online: 46
  มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ “ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2553
   
 
ครั้งที่ 1/2553 ครั้งที่ 2/2553 ครั้งที่ 3/2553
 
   

ในปี 2553  มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชรา ได้จัดทำแผนงาน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2553 ในจังหวัด จันทบุรี ตราด ร่วมมือกับ มูลนิธิก๋งอิ้ว   บัวเผื่อน  และในจังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ร่วมมือกับบริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

                1. รับบริจาคเงิน เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ จัดซื้ออุปกรณ์ภายในอาคาร สำหรับ โรงเรียน พร้อมทั้ง อุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา

                2. รับบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา และเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู

                 3. รับบริจาคเงิน เพื่อสงเคราะห์เด็กและคนชราในด้านสังคม ความเป็นอยู่และสุขภาพ

การดำเนินงาน

 1.  สร้างอาคารเรียน     มูลนิธิฯ ร่วมมือกับบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ในการจัดทำ โครงการโมโนกรุ๊ปวิ่งเพื่อประชานานาชาติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง มาสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนให้ โรงเรียนในสังกัด ตชด.ใน จ.เชียงใหม่       งบประมาณกว่า 1,000,000 บาท

              2. จัดฝึกอบรม  โดยจัดฝึกอบรม ครู และเจ้าหน้าให้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

      3. มอบทุนส่งเสริมการศึกษา     โดยให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน    ร.ร.ในสังกัด สพฐ.และตชด. และบุตรข้าราชการตำรวจ/ ตชด. รวม 374 ทุน ใน จันทบุรี  ตราด   เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  และ ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน  2  ทุนๆละ 10,000 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี          จำนวน  2  ทุนๆละ 10,000 บาท

      4.เยี่ยมโรงเรียน     ในสังกัด สพฐ.และตชด. และมอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา และอุปกรณ์สำนักงานและจัดเลี้ยงอาหารครู นักเรียน  จำนวน  8 แห่ง   ใน  จังหวัด จันทบุรี ตราด  เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

            5.จัดทำโครงการเพื่อสุขภาพ และ เสริมสร้างความสุขให้คนชรา  สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com