User Online: 46
  โครงการเรือนพักนอน “มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
   
 
 
   
โครงการเรือนพักนอน “มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
 

เนื่องจากที่ได้เห็น เด็กนักเรียนชาวเขา ที่ต้องเดินทางอย่างยากลำบาก ข้ามเขาข้ามดอย เป็นระยะทาง หลายสิบกิโลเมตร เพื่อมาเรียนหนังสือ จากความยากลำบาก เช่นนี้ทำให้เด็กบางคน ต้องสูญเสียโอกาส ทางการศึกษาอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

 

1

ขอรับบริจาคเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพิชญ์ โพธารามิก

2

พิจารณาจากโรงเรียน ที่มีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นเด็กชาวเขา ที่มีบ้านพักอาศัย ที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน จึงได้คัดเลือก โรงเรียนบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน ๆ ละ 1,000.00 บาท รวมเงินทุนการศึกษา 24,000.00 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด พร้อมมอบสิ่งของอุปกรณ์การกีฬา

3

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
โครงการเรือนพักนอน “มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
หลักการและเหตุผล
  จากการที่ได้เห็นเด็กนักเรียนชาวเขาที่ต้องเดินทางอย่างยากลำบาก  ข้ามเขาข้ามดอยเป็นระยะทาง หลายสิบกิโลเมตรเพื่อมาเรียนหนังสือ  ความยากลำบาก เช่นนี้ทำให้เด็กบางคน ต้องสูญเสียโอกาส ทางการศึกษาอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น หากมีการสร้างเรือนพักนอนขึ้น ที่โรงเรียนจะเป็นการช่วยเหลือ และสร้าง โอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่อยู่ห่างไกลได้ 
วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
  มูลนิธิฯ ขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา และได้ดำเนินการให้โรงเรียนส่งข้อมูลเกี่ยวกับ     โรงเรียนมายังมูลนิธิฯ เพื่อจะได้พิจารณา และคัดเลือกโรงเรียน ตามที่เห็นสมควร จะได้รับการพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโรงเรียน และเด็กนักเรียนในชนบท ชาวเขาที่ยังขาดโอกาส ในด้านการศึกษา
การดำเนินการ
  จากการที่คุณพิชญ์  โพธารามิก  รองประธานมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่  และได้เห็นเด็กนักเรียนชาวเขาที่ต้องเดินทางอย่างยากลำบาก  ข้ามเขาข้ามดอยเป็นระยะทาง หลายสิบกิโลเมตรเพื่อมาเรียนหนังสือ  ความยากลำบากเช่นนี้ทำให้เด็กบางคนต้องสูญเสียโอกาส ทางการศึกษาอย่างน่าเสียดาย  ดังนั้น หากมีการสร้างเรือนพักนอนขึ้นที่โรงเรียน จะเป็นการ ช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่อยู่ห่างไกลได้  จึงได้บริจาคเงินจำนวน  200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้มูลนิธิ ดร.พิชนี  โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชรา ดำเนินการ
  มูลนิธิฯ  ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบ้านขุนแตะ  อ.จอมทอง  เนื่องจากเห็นว่ามีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา ซึ่งมีบ้านพักอาศัยที่อยู่ห่างไกล และได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ก่อสร้างเรือนพักนอน  ขนาด 6.00 ม.x 16.00 ม.  เริ่มดำเนินการ 16  พ.ย. 2548  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2548 มูลค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000.00 บาท(สองแสนบาทถ้วน)
  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2548  กรรมการมูลนิธิได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมการ ก่อสร้างเรือนพัก นอน และแจกทุนการศึกษา จำนวน  24 ทุน ๆ ละ 1,000,000.00 บาท รวมเงินทุนการศึกษา  24,000.00 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  และเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด  พร้อมมอบสิ่งของอุปกรณ์การกีฬา มูลค่ารวมค่า   ก่อสร้างประมาณ   300,000.00 บาท
 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com