User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2562 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2562 โซนตะวันออก7จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
 ครั้งที่ 5/2562  แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

1. สนับสนุนการสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุดอน-หิน-งาม อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
      วันที่ 31 พฤษภาค
2563  คณะมูลนิธิฯ ส่งมอบอาคารอเอนกประสงค์ให้ โรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสม เพื่อสุขภาพของท่านเองทุกคน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ยกระดับการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน รวมงบประมาณกว่า 400,000 บาท

 2.เยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

           วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มูลนิธิฯ เยี่ยมชมรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม อาทิชมสาธิตการทำพรมเช็ดเท้า การถนอมอาหาร และรับของที่ระลึกจากผู้สูงอายุ ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน จำนวน 3 คน

 3.    เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรา
 วัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจำนวน 80 คน ในการนี้มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน เยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ รถเข็น  วีลแชร์ ตู้น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ อื่น ๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 104
,720 บาท

4.เยี่ยมชมติดตามผลการจัดกรรม ชมรมวัดป่าภูริฑัตตาราม(วัดหลวงหนองงู) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิฯ เยี่ยมชมรมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มเครื่องสมุนไพร กลุ่มแปรรูปอาหาร สาธิตการทำมาลัยมะลิ ขนมทองม้วน ขนมดอกจอก น้ำสมุนไพร  ในการนี้มูลนิธิฯมอบอุปกรณ์สำหรับการผลิตแชมพู เครื่องบดน้ำพริก ให้กับชมรมฯ ไว้ใช้งาน

 

 

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com