User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2562 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2562 โซนตะวันออก7จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
 

ครั้งที่ 1/2562  แผนการสร้างอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง และ อื่นๆ ให้ ศกร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา (บ้านดงตาหวาน)

ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี (ต่อเนื่องจากโครงการปี61)    

มูลนิธิฯ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,002,800 บาท ก่อสร้าง “อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป9”  เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 6 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์

ต่อเนื่องมาปี 2562 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 3,998,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท)

              1.การก่อสร้างอาคารห้องสุขาผู้บังบัญชา 6 ห้อง

              2.การก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์

              3.อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป10 ประกอบด้วยห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง จำนวน 3 ห้อง

              4.ป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน

              5.ป้ายหน้าอาคารเรียน

              6.ศาลาไอโอดีน

              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000,800 บาท (เจ็ดล้านแปดร้อยบาทถ้วน)

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com