User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2563

ครั้งที่ 1/2563 จ.สตูล
ครั้งที่ 2/2563 จ.ราชบุรี
ครั้งที่ 3/2563 จ.อุบลราชธานี
 

  

  :: โครงการครั้งที่ 3/2563 มอบเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

 มูลนิธิฯ  มอบเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล เคียวเซร่า รุ่นTASKalfa2200 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 37,343 บาท ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2563  โดย ร.ต.ท.หญิง  สุทธาสินี เสริมสุข ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนในอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป10 ต่อไป 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com