User Online: 46
  โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี
   
 
กลับหน้าหลัก ได้ดำเนินการในปี 2547
 
  หลักการและเหตุผล
 
  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรต ิและถวายเป็นพระราชกุศล มูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียนขึ้น
  วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
 
1 รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ หรือใช้แล้ว และ software
2 รับบริจาคเงินเพื่อนำไปซ่อม / ซื้อคอมพิวเตอร์ software และค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา และอาสาสมัคร
3 รับสมัครนิสิต นักศึกษาและอาสาสมัคร เพื่อไปอบรมครูและนักเรียนให้รู้วิธี ใช้คอมพิวเตอร์
4 บริจาคให้โรงเรียนในชนบทที่ต้องการคอมพิวเตอร์
  การดำเนินการ
 
  ดำเนินการขอรับบริจาคเงิน และคอมพิวเตอร์ทั้งใหม่ และใช้แล้ว โดยมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง โต๊ะ เก้าอี้ รวม 542 ชุด ให้ โรงเรียนในชนบทจำนวน 85 โรงเรียน พร้อมจัดฝึก อบรมครูให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จำนวน 184 คน ได้มีการดำเนินงาน จำนวน 5 ครั้ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี ตราด ราชบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมาและเลย การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือจากคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและพนักงาน ของบริษัทในเครือจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวม 8,100,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
  ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 จ.เชียงใหม่
  นำคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด มอบให้โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนบ้านแม่แว อำเภอ สะเมิง
  ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 8-10 มีนาคม 2547 จ.จันทบุรี และตราด
  นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 253 ชุด มอบให้โรงเรียนจำนวน 30 แห่ง โดยมอบเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง) ให้โรงเรียน จำนวน 19 แห่งและคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 44 ชุดให้โรงเรียนจำนวน 11 แห่ง พร้อมทั้ง ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้คณะครูจำนวน 60 คน
  ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2547 จ.ราชบุรี
  นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 203 ชุดมอบให้โรงเรียน 22 แห่ง โดยมอบ เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 - 25 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง) ให้โรงเรียน จำนวน 14 แห่ง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 34 ชุด ให้โรงเรียนจำนวน 8 แห่ง พร้อมทั้งฝึก อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้คณะครูจำนวน 44 คน
  ครั้งที่ 4/2547 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2547 จ.กาญจนบุรี
  นำคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 40 ชุด มอบให้โรงเรียนจำนวน 20 แห่ง พร้อมทั้งฝึกอบรมความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ให้คณะครูจำนวน 40 คน
  ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2547 จ.นครราชสีมา และเลย
  นำคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 40 ชุดมอบให้โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง พร้อมทั้งฝึกอบรม ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้คณะครูจำนวน 40 คน
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการบริจาค
ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 จ.เชียงใหม่ ( 2 ร.ร. / 6 ชุด )
 
ชื่อโรงเรียน
จำนวนคอมพิวเตอร์(ชุด)
1.
โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ
2
2.
โรงเรียนบ้านแม่แว
4
ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 8-10 มีนาคม 2547 จ.จันทบุรี และจ.ตราด ( 30 ร.ร. /253 ชุด )
- รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 แห่ง
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุดพร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง)
 
ชื่อโรงเรียน
ชื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. โรงเรียนบ้านมะม่วง
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
2. โรงเรียนวัดทองทั่ว
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
3. โรงเรียนวัดพลับพลา
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
4. โรงเรียนวัดเวฬุ
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
5. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
6. โรงเรียนบ้านมะขาม
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
7. โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก
8. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
นายพิชญ์ โพธารามิก
9. โรงเรียนวัดจันทนาราม
นายณรงค์ รักวงษ์
10. โรงเรียนเนินดินแดง
นางนงเยาว์ - น . ส . สุภาภร รักวงษ์
11. โรงเรียนวัดขุนซ่อง

นายรุ่งโรจน์ - นางกลิ่นขจร รักวงษ์

12. โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

เอี๊ยม - ยายชื้น ชนะสิทธิ์

13. โรงเรียนวัดหนองแหวน
นางนงเยาว์ ( กิมห๋อง ) ชนะสิทธิ์
14. โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น

นางจำนง ชนะสิทธิ์

15. โรงเรียนบ้านทับช้าง
นายอรัญ - นางสุภาวดี บุญเดช
16. โรงเรียนวัดหนองคัน
นายสุนทร ศรีแสงฟ้า และเพื่อน
17. โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน
นายจำเริญ - นางพันทิพา อัศวเรืองชัย
18. โรงเรียนบ้านวัดมาบไผ่
นายสมบุญ พัชรโสภาคย์
19. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
นายทรงฤทธิ์ - นางผุสดี กุสุมรสนานันท์
- รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด ต่อโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
 
ชื่อโรงเรียน
 
ชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนวัดเกาะโตนด
2.

โรงเรียนบ้านอีมุย

3. โรงเรียนวัดเกาะขวาง
4.

โรงเรียนวัดบางสระเก้า

5. โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
6.
โรงเรียนวัดขนุน
7. โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ( อุชุกวิทยาคาร )
8.

โรงเรียนวัดกะทิง

9. โรงเรียนท่าแคลง
10.

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล

11. โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
 
 
 
ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2547 จ.ราชบุรี ( 22 ร.ร. / 203 ชุด )
- รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 แห่ง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์จำนวน 11 ชุดพร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )
 
ชื่อโรงเรียน
ชื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ดร . อดิศัย - ดร . พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก

( ได้รับเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์จำนวน 25 ชุดพร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )

2. โรงเรียนวัดเกาะลอย 
( ชุณหวัต )

มูลนิธิดร . พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา

( ได้รับเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์จำนวน 14 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )

3. โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
(แหลมราษฎร์บำรุง)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
บริษัท ที ที แอนด์ ที จำกัด ( มหาชน )
5. โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
รองอำมาตย์ตรี ขุนวิทยาการประเสริฐ 
ธรรมการจังหวัดราชบุรีและนางแย้ม โพธารามิก
6. โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
น.พ. ยรรยง - ร.ต.ต. บุญยิ่ง - นายสมุทร โพธารามิก
7. โรงเรียนวัดนางแก้ว
น.พ. ยรรยง - นางอุ่นเรือน โพธารามิก
8. โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
ร.ต.ต. บุญยิ่ง โพธารามิก และนางอนงค์
9. โรงเรียนช่องพรานวิทยา

นายสมุทร - นางนงลักษณ์ โพธารามิก

10. โรงเรียนวัดสัมมาราม

ดร. อดิศัย - รศ.ดร. พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก

11. โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
มูลนิธิดร . พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา
12. โรงเรียนสันติการามวิทยา

มูลนิธิดร . พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา

13. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
นายพิชญ์ โพธารามิก
14. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

นายพิชญ์ โพธารามิก

( ลำดับที่ 3-14 ได้รับเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุดพร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )

- รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

 
ชื่อโรงเรียน
 
ชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนธรรมาธิปไตย
2.

โรงเรียนวัดโบสถ์ ( อินรัฐราษฎร์บำรุง )

( ลำดับที่ 1-2 ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )

3. โรงเรียนวัดทุ่งแจง
4.

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

5. โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
6.

โรงเรียนบ้านโป่งยอ ( จำเริญ โฆสิตกุล)

( ลำดับที่ 3 - 8 ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )

ครั้งที่ 4/2547 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2547 จ.กาญจนบุรี ( 20 ร . ร . / 40 ชุด )

ชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
2.

โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า

3. โรงเรียนบ้านเขาปูน
4.

โรงเรียนบ้านเขาตก ( ไตรเดชวิทยา )

5. โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
6.

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม

7. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 8. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
9. โรงเรียนบ้านท่ามะกา 10. โรงเรียนเขาช่อง
11. โรงเรียนท่ามะปุญสิริวิทยา 12.

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

13. โรงเรียนวัดหนองพลับ 14. โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย
15. โรงเรียนบ้านอูล่อง 16. โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
17. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 18.

โรงเรียนบ้านห้วยกบ

19. โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 20.

โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ

( ลำดับที่ 1-20 ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง )
 
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com