User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
  

  ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 8 และ 10-15 ธันวาคม 2551 จังหวัดเชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน

  ::วันที่ 8 ธันวาคม 2551 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร - ทำพิธีมอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียน ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรครู จำนวน 131 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เงินรางวัลสำหรับโครงการพัฒนาโรงเรียน/ศกร.ตชด. จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ๆละ11,334 บาท และอาคารห้องสมุดโรงเรียนตชด.เฮียงไทยธำรงค์ 1 หลัง โดยมีผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ร

  

  ::วันที่ 11 ธันวาคม 2551 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ - จัดรายการเพิ่มสุขให้คนชราและสันทนาการ มูลนิธิฯได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้คนชราพร้อมตรวจสุขภาพ ณ บ้านพักคนชรา วัยทองนิเวศน์

  

  ::วันที่ 12 ธันวาคม 2551 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - ไปเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองผำ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 15 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

  

  ::วันที่ 9 ธันวาคม 2552 (ช่วงเช้า) - ไป เยี่ยมโรงเรียนโป่งแยงใน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครู 14+1+2 นักเรียน 221+25) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนและ จำนวน 40 ทุน เป็นเงิน 40, 000 บาท และแจก เงิน สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การศึกษา และเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

 

  ::วันที่ 13 ธันวาคม 2551 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ - ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ “ อาคารห้องสมุด ICT ” ที่วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียนโฮมสคูล วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จำนวน 4 ทุน โรงเรียนวัดอมลองจำนวน 6 ทุน โรงเรียนบ้านแม่แว จำนวน 5 ทุน โรงเรียนวัดยั้งเมิน จำนวน 5 ทุน ทุนละๆ 1,000 บาท และแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการ

  

  ::วันที่ 13 ธันวาคม 2551 - ไปเยี่ยม โรงเรียนบ้านนากู่ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและไอศกรีม ครู นักเรียน

 

  ::วันที่ 15 ธันวาคม 2551 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - ไปเยี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 40 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมมอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE และแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาและเลี้ยงอาหาร ครู นักเรียน

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com