User Online: 46
  โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท
   
 
กลับหน้าหลัก การดำเนินงานในปี 2546
 
 หลักการและเหตุผล
        เนื่องจากโรงเรียนในชนบท ที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการและเอกชน ได้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ตกรุ่นอยู่เป็นระยะๆ แม้ว่าในขณะนี้ทางรัฐบาล จะได้ดำเนินการขอรับบริจาคอยู่แล้ว แต่คาดว่ายังคงมีคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว ที่ยังไม่มีผู้ขอรับบริจาค อีกเป็นจำนวนไม่น้อย มูลนิธิจึงขอรับบริจาค เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน

วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ
1 รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ หรือใช้แล้ว และ software
2 รับบริจาคเงินเพื่อนำไปซ่อม / ซื้อคอมพิวเตอร์ software และค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา และอาสาสมัคร
3 รับสมัครนิสิต นักศึกษาและอาสาสมัคร เพื่อไปอบรมครูและนักเรียนให้รู้วิธี ใช้คอมพิวเตอร์
4 บริจาคให้โรงเรียนในชนบทที่ต้องการคอมพิวเตอร์

การดำเนินการ 
ดำเนินการขอรับบริจาคเงิน และคอมพิวเตอร์ทั้งใหม่ และใช้แล้ว โดยมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ รวม 42 ชุด มอบให้โรงเรียน ที่ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในจังหวัดจันทบุรี ตราดและจังหวัดเชียงใหม่ รวม 20 โรงเรียน พร้อมจัดฝึกอบรม ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้ครู 42 คน โดยอาสาสมัครจำนวน 12 คน เป็นคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และพนักงานของบริษัทในเครือจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโดยรวม 297,972.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
  ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2546 จ.จันทบุรีและตราด
  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน 40 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง นำไปบริจาคให้ โรงเรียนที่ขาดแคลน พร้อมจัดฝึกอบรมความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ให้คณะครูรวม 19 โรงเรียน จำนวน 38 คน
  ครั้งที่ 2/2546 วันที่ 5 กันยายน 2546 จ.เชียงใหม่
  ได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ต่อเนื่อง จำนวน 2 ชุด ให้โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน ต.โป่งแยงใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการบริจาค
ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2546 จ.จันทบุรีและตราด ( 19 ร.ร./40 ชุด)
ชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านมะม่วง
2.
โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
3. โรงเรียนวัดทองทั่ว
4.
โรงเรียนวัดเกาะโตนด
5. โรงเรียนวัดเกาะขวาง
6
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
7. โรงเรียนวัดหนองแหวน
8.
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
9. โรงเรียนวัดเนินโพธิ์
10.
โรงเรียนวัดเนินยาง
11. โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
12.
โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน
13. โรงเรียนวัดหนองสลุต
14.
โรงเรียนวัดบางกะไชย
15. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
16.

โรงเรียนบ้านคลองตาคง

17. โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
18.
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ( สามัคคี )
(ลำดับที่1 - 18 ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง)
 
19. โรงเรียนวัดหนองบัว
 
 
(ได้รับคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง)
ครั้งที่ 2 / 2546 วันที่ 5 กันยายน 2546 จ.เชียงใหม่ (1 ร.ร./ 2 ชุด)
 
ชื่อโรงเรียน
จำนวนคอมพิวเตอร์
1. โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน
2
กับข้างบน
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com