User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2561 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 7จังหวัด ครั้งที่ 4/2561 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
การดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2561 : แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนชรา
           1. สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ วัดป่าภูริฑัตตาราม(วัดหลวงหนองงู)   อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ : วันที่25 พฤศจิกายน2561 มูลนิธิเยี่ยมชมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท ให้กับชมรมฯเพื่อจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม อาทิ กลุ่มแปรรูป ถนอมอาหาร กลุ่มฟ้อนรำ กลุ่มทำต้นเทียน จัดวิทยากรมาพัฒนาทักษะฝีมือในด้านต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ สมาชิกจะได้รับการพัฒนาฝีมือ มีความสุข มีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         2.การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา “วัยทองนิเวศน์” อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน2561 มูลนิธิฯ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เวชภัณฑ์ เลี้ยงอาหาร ให้กับคนชราที่บ้านวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 100,000 บาท

        3.การปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนามไชย จ.จันทบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลสนามไชย จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น มีสมาชิก แต่ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสม มูลนิธิฯจึงให้การสนับสนุนงบประมาณ 800,000 บาท ในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสนามไชย ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพร้อมมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ สำหรับใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างกำลังกายกำลังใจ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือน กรกฎาคม 2561

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com