User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 3/2557
 
การมอบทุนการศึกษาและอื่นๆ จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 8-9 ธันวาคม  2557 : มอบทุนการศึกษา

     มูลนิธิฯ และคณะผู้บริจาค เยี่ยมชม ร.ร.ในสังกัด ตชด.จำนวน 2 แห่ง และ สังกัด สพฐ.4 แห่ง โดยวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เดินทางไป อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เยี่ยม ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา ร.ร.บ้านแปดอุ้ม ร.ร.บ้านหนองขอน ในการนี้ บมจ.โมโน เทคโนโลยี มอบเงินจำนวน 40,000 บาท สำหรับปรับปรุงสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล    ร.ร.บ้านแปดอุ้ม และวันที่ 9 ธันวาคม 2557  เดินทางไป อ.สิริธร จ.อุบลราชธานี เยี่ยม ศกร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา ร.ร.บ้านพลาญชัย ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ  รวมมอบทุนการศึกษานักเรียน 381 ทุน  ทุนบุตรครู 35 ทุน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา สิ่งของ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันครูนักเรียน รวมงบประมาณกว่า 620,000 บาท
 
 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977